Top-Hostels
deutsch 
english 
français 
česky 
japan 
italiano 
espanol 
polski 
russian 
Liane_NZ.jpg
Jak jsem dospĕla k ?kangaroo-stop??

Nĕkdy ke konci roku 1999 jsem dospĕla k rozhodnutí, které nikdo nepochopil a pro mne v?ak bylo nejlep?ím rozhodnutím v mém ?ivotĕ ? vzdala jsem dobře placeného místa, sbalila jsem batoh a ode?la sama na čtvrt roku do Nového Zélandu na druhý konec na?i zemĕkoule, abych zapřemý?lela o mém dal?ím ?ivotĕ? Kdy? jsem se odebrala opĕt domů, tak jsem si byl jista, ?e své současné povolání povĕsím na hřebík?můj nápad otevřít ?hostel? (ubytovací středisko) byl bezpochybnĕ nejlep?í alternativou, kterou jsem si předsevzala. Kdy v?ak k tomu prakticky dojde, stálo prozatím ve hvĕzdách. Opĕt doma jsem přechodnĕ ode?la do působi?tĕ mého bývalého zamĕstnání a stále uva?ovala o tom, kde by bylo v Drá?d?anech mo?né můj plán vybudování ?hostelu? realizovat. Na podzim roku 2002 jsem se pak natrvalo rozloučila se svými dlouholetými spolupracovníky.

V červnu roku 2003 jsem objevila můj nynĕj?í objekt a pustila se do dlouhodobých a neústupných vyjednávání s prodávajícím, banky a úřady. Ponĕvad? jsem nedisponovala 25% vstupním kapitálem a nemĕla ani odborné vzdĕlání odpovídající tomuto podnikání, nemĕla jsem v bankách úspĕch a musela tak pro svůj úspĕch tvrdĕ bojovat. Byl to dlouhý a tvrdý boj, který se v?ak vyplatil. V říjnu roku 2004 se pak stalo nemo?né mo?ným. Poskytovatelé finančních prostředků řekli sve ?ANO?.

Koncem mĕsice února mi byl objekt předán a já jsem obdr?ela i stavební povolení. Pro mne to byl rozhodující krok vpřed. V březnu roku 2005 jsem pak s klíči stála sama na zasnĕ?eném pozemku? Kdy? jsem se v roce 2000 se svým nápadem vrátila z Nového Zélandu domů, ubĕhlo od té doby 5 let. Tĕchto pro mne dlouhých 5 let vyčkávání bych nyní ráda krátce komentovala ? Konečnĕ jsem uspĕla! Má ?ivotní dráha byla ze strany mnoha lidí potřásáním hlavy ji? tehdy, kdy jsem se vzdala svého dobře placeného místa a o svém zámĕru jím vyprávĕla, nepochopena. Často jsem si kladla otázku, kdo mému předsevzetí vlastnĕ uvĕřil ? Vzpominám na sebe, jak jsem po dobu 5 let opakovanĕ o svém zámĕru zapochybovala. Existovaly I momenty, kdy se mi cesta za svým cílem zdála nezdolatelná. V?dy se v?ak objevily na horizontu paprsky, které mĕ motivovaly k tomu, abych vydr?ela a to se mi konečnĕ vyplatilo!

Potom jak se lidovĕ říká, ?e je ?zajíc konečnĕ v pytli? a já přispĕním mých pomocníků svůj podnik ?KANGAROO-STOP? tak mohla konečnĕ otevřít, jsem na přípravĕ tohoto programu po dobu 3 mĕsíců přestavby, strávila nejeden volný víkend ji? proto, neb čas dostavby a jeho konečné zkolaudování bylo značnĕ uspĕchané. Ačkoliv nikdo neuvĕřil tomu, ?e k otevření hostelu v tak krátkém čase i přesto, ?e nepřetr?itĕ pracovalo i o sobotách a nedĕlích dojde, stalo se tak neuvĕřitelnou skutečnosti! Dne 30. kvĕtna probĕhla kolaudace obou rekonstruovaných budov s u?itkovým prostorem cca. 2500 m² a já jsem s mými přateli za necelé 3 mĕsíce stavebních úprav mohla tento objekt představit veřejnosti. V červnu 2005 ná? ?Hostel kangaroo-stop? přivítal své první hosty. Od této doby k nám přijí?dĕjí hosté z Nĕmecka, ale i z celého svĕta a v?dy se jim u nás dobře daří. I kdy? nemů?eme z časových důvodů v?em lidem vycházet plnĕ vstříc, v?emo?nĕ se sna?íme o to, abychom na?im náv?tĕvníkům splnili jejich vysnĕnou představu slu?né dovolené.

V posledních letech jsem se v?dy sna?ila potvrdit to, co jsem si předsevzala dle starého přísloví: ?kde je vůle, tam vede i cesta?. Překvapující poznatky a nové zku?enosti v?ak zmĕnily mé dosavadní představy, zmĕnily můj ?ivot a můj přístup k jistým situacím se o mnoho obohatil.

S jednoduchým ?Dĕkuji? se tento můj projekt nedá jednodu?e vyřknout ? Toto nepopsatelnĕ tí?ivé nasazení k uskutečnĕní tohoto projektu, kterému jsem vĕnovala svůj ve?kerý volný čas, bylo nejlep?ím darem v mém ?ivotĕ. Stopy tohoto odvá?ného kroku, tvoří zvlá?tní dĕjinnou kapitolou mého počínáni. I co v?e nám budoucnost přinese, stále budu vzpomínat na to, jak jsem ode?la z dobře placeného místa do nejistých pomĕrů podnikatelské činnosti. V?dy jsem se v?ak řídila heslem ?Ka?dá cesta v?dy vede k cíli?

Jménem v?ech mých spolupracovníků a v?ech ochotných spolupracovníků, kteří se na stavbĕ ?hostelu kangaroo-stop? podíleli, upřímnĕ dĕkuji za vytvoření tohoto střediska. Dĕkuji hostům za jejich náv?tĕvu a za jejich vstřícnost v počátečním rozbĕhu tohoto domu. Budu se v?dy tĕ?it z toho, ?e zde přivitám náv?tĕvníky, kteří si domů nejen odnesou vzpomínku na mĕsto Dresden (Drá?d?any), ale i na ná? ?HOSTEL KANGAROO-STOP). Pokud nepochopíte název na?eho ubytovacího střediska, příjed?te se k nám podívat. Budeme se na Vás tĕ?it a ráda Vám v?e vysvĕtlím osobnĕ.

Liane
Share on Facebook Wong It! DiggIt! Del.icio.us TechnoratiFaves Spurl! Furl It Save to Yahoo! My Web Google Bookmark Ma.gnolia Newsvine Reddit